Jan 23 Sunday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Corinna N.

 • 1:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Corinna N.

Jan 24 Monday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Megan T.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Megan T.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Megan T.

  Full

Jan 25 Tuesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Karen H.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Karen H.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

Jan 26 Wednesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Vanessa L.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Vanessa L.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

Jan 27 Thursday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ashley B.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

Jan 28 Friday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Lily K.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Vanessa L.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Vanessa L.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

  Reserve

Jan 29 Saturday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kalin S.

  Reserve

 • 1:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kalin S.

  Reserve