Jan 23 Sunday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kelly C.

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kelly C.

 • 12:00PM (60 min)

  Power Flow

  Kelly C.

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Madeleine T.

 • 6:00PM (1 hours, 15 min)

  Power Flow + Restore 75 Minutes

  Madeleine T.

Jan 24 Monday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca R.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca R.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Paige C.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Paige C.

  Reserve

 • 3:00PM (60 min)

  Missy Elliott WeFlowHard® Vinyasa

  Casey A.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  Power Flow

  Rachel D.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

Jan 25 Tuesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Samantha D.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Samantha D.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Stephanie K.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Stephanie K.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  Power Flow

  Rae S.

  Reserve

Jan 26 Wednesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 3:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kelly C.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  Power Flow

  Rae S.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  Lil Nas X + Nicki Minaj WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

Jan 27 Thursday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Stephanie K.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Stephanie K.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Kelly C.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  Power Flow

  Kelly C.

  Reserve

Jan 28 Friday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca R.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca R.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 3:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca R.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  Power Flow

  Rebecca R.

  Reserve

Jan 29 Saturday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve