Nov 28 Sunday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

 • 12:00PM (60 min)

  Power Flow

  Rae S.

Nov 29 Monday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca K.

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca K.

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Paige C.

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Paige C.

 • 5:30PM (60 min)

  Power Flow

  Rachel D.

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

Nov 30 Tuesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Samantha D.

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Brandon S.

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Stephanie K.

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Stephanie K.

 • 5:30PM (60 min)

  Rihanna + Missy Elliott WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

 • 7:00PM (60 min)

  Power Flow

  Rae S.

  Reserve

Dec 1 Wednesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  Power Flow

  Rae S.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

Dec 2 Thursday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rachel D.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  Power Flow

  Stephanie K.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Stephanie K.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca K.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  Power Flow

  Rebecca K.

  Reserve

Dec 3 Friday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca K.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rebecca K.

  Reserve

 • 10:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ariadne V.

  Reserve

 • 3:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  .

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  Power Flow

  .

  Reserve

Dec 4 Saturday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Rae S.

  Reserve