Jan 23 Sunday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Phillip L.

 • 1:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

 • 3:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

 • 4:30PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Alexa K.

 • 6:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Alexa K.

Jan 24 Monday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve 3 spots left

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve

Jan 25 Tuesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Ezra S.

  Reserve

Jan 26 Wednesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chloe W.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Luisanna T.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Luisanna T.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Luisanna T.

  Reserve

Jan 27 Thursday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Luisanna T.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

 • 7:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

Jan 28 Friday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexandra S.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Nick N.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Nick N.

  Reserve

 • 4:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Hailey K.

  Reserve

 • 5:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Hailey K.

  Reserve

Jan 29 Saturday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Hailey K.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Hailey K.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve

 • 1:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve

 • 3:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve