Jan 23 Sunday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chris S.

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chris S.

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chris S.

 • 4:30PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Kristyn W.

 • 6:00PM (60 min)

  Slow Burn Vinyasa

  Kristyn W.

Jan 24 Monday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Sarah H.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 6:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Jess A.

  Reserve

 • 7:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Jess A.

  Reserve

Jan 25 Tuesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Dre D.

  Reserve

 • 6:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Dre D.

  Reserve

 • 7:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Dre D.

  Reserve

Jan 26 Wednesday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chris S.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Chris S.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Amanda V.

  Reserve

 • 6:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Amanda V.

  Reserve

 • 7:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Morgan O.

  Reserve

Jan 27 Thursday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Robbin R.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve

 • 6:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve

 • 7:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Melanie R.

  Reserve

Jan 28 Friday

 • 7:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Jo M.

  Reserve

 • 8:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Jo M.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Alexa K.

  Reserve

 • 4:30PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Molly Elizabeth R.

  Reserve

 • 6:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Molly Elizabeth R.

  Reserve

Jan 29 Saturday

 • 9:00AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 10:30AM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve

 • 12:00PM (60 min)

  WeFlowHard® Vinyasa

  Emily C.

  Reserve